سه شنبه 29 خرداد 1397

            جستجو عبارت مورد نظر : جناب آقای مهندس حسین مسافری بعنوان مدیر عامل جدید شرکت مهندسین مشاور ساز آب شرق انتخاب شدند.     **    
نام    انتخاب وضعیت :     انتخاب کارفرما :
ردیف نام پروژه کارفرما
1 مطالعات توجيهي ابخيز داري سد دوستي1109
2 مطالعات تصفيه خانه شهرک صنعتي بيرجند
3 مطالعات منطقه دشتهاي ممنوعه تربت جام1147
4 نظارت عاليه وکارگاهي راوخ و قلي جاجرم اسفراين1125
5 نظارت عاليه وکارگاهي توسعه منابع آب مشهد تبادکان
6 نظارت عاليه وکارگاهي تاسيسات معارض وکابل کشي قطار شهري1101
7 نظارت عاليه وکارگاهي سد اسديه بيرجند1133
8 نظارت عاليه وکارگاهي بند انحرافي مانه-خرمده1126
9 نظارت عاليه و کارگاهي مسيل مشهد -رضا شهر وکال اقبال شرقي1143
10 مطالعات مديريت منابع آب شهرستانهاي تربت جام و تايباد1154
11 مطالعات توجيهي جنگلهاي دست کاشت1117
12 مطالعات اجرايي آبخيزداري حوزه هاي کسيري دپ اهوران1131
13 مطالعات بهنگام سازي تهيه اطلس منابع آب حوزه آبريز اترک1145
14 نظارت عاليه وکارگاهي احداث پروژه بلوار 35 متري خواجه ربيع1142
15 نظارت عاليه و کارگاهي آبهاي سطحي پنجتن التيمورمشهد کانالطبرسي سوم1144
16 نظارت عاليه وکارگاهي مسيلهاي کال چهل بازه و کانال بلوار ابوطالب1141
17 نظارت عاليه وکارگاهي سينماي سبزوار1115
18 مطالعات اجرايي آبخيزداري حوزه هاي سه گانه1140
19 نظارت عاليه وکارگاهي مجموعه 60واحدي بنياد مسکن نيشابور1139
20 مطالعات بهنگام سازي تهيه اطلس منابع آب حوزه درياي خزر 1146
21 نقشه برداري محور مرتيغ سدرزه بيرجند1170
22 نقشه برداري پروژه هاي تحت فشار 1153
23 مطالعات اجرايي آبخيزداري پارود مورتان1113
24 مطالعات شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي سربيشه
25 مطالعات خط انتقال آب علي آباد به بيرجند(آبلوله)1149
26 نظارت عاليه وکارگاهي راوخ
27 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني کاريز وسرخ سرا1152
28 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني شامکان سبزوار1157
29 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني عبدل آباد 1156
30 هيرمند وهامون1130
31 مطالعات حريم بستر
32 مطالعات اجرايي آبخيزداري حوزه هاي کوسه وزو
33 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني کلاته ملا بيرجند1166
34 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني سمک ونهبندان1159
35 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني دوست آباد سرايان1162
36 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني کلي بزن آباد قائن1161
37 نظارت عاليه وکارگاهي مجتمع آبرساني مود وبهدان واستانست سربيشه1160
38 طراحي آبياري تحت فشار 2000هكتار خراسان جنوبي1169
39 مطالعات اجرائي آبخيزداري حوزه سدهاي شورک وشيرين دره 1164
40 نقشه برداري آبرساني ماخونيک1167
41 مطالعات مرحله دوم جمع اوري آبهاي سطحي اسفراين1015
42 نقشه برداري آرين شهر1168
43 نقشه برداري آبرساني بني خانيک1165
44 نقشه برداري آبرساني مرتيغ
45 مطا لعات مرحله دوم جمع آوري آبهاي سطحي آشخانه1017
46 شناسايي تاسيساتمعارض خطوط 4.3.2 وتدقيق خط 2
47 نظارت عاليه وکارگاهي آبرساني تکمران شيروان1124
48 نظارت عليه وکارگاهي انتقال آب صفرقلعه درگز
49 نقشه برداري مجتمع سده - قاين -بيرجند1172
50 نقشه برداري روستاه هاي تربت جام
51 نقشه برداري رودخانه روس
52 نقشه برداري مجتمع آبرساني پدران1171
53 نقشه برداري روستاي شاهرخت1172
54 نقشه برداري كرغند قاين1188
55 نقشه برداري درميان1186
56 تهيه اسناد مناقصه مجمع هاي دامپروري1206
57 مطالعات آبخيزداري حوزه آبخيز دامن بلوچستان1177
58 مطالعات تهيه طرحهاي مرتع داري1182
59 مطالعات فاز يك مجتمع آبرساني محمد آباد پسكوه قاين1190
60 مطالعات اصلاح وتوسعه شبكه آبرساني شهر ملك آباد1179
61 مطالعات اصلاح و توسعه شبكه شهر داورزن1178
62 نظارت عاليه و كارگاهي مجتمع آبرساني ساق تربت حيدريه1183
63 نظارت عاليه وكارگاهي مجتمع آبرساني بيزه-مزينان سبزوار1184
64 نظارت عاليه وكارگاهي مجتمع آبرساني اوندر كاشمر1198
65 مطالعه وطراحي روشهاي آبياري درسطح 1000هكتار درخراسان شمالي1180
66 مطالعات فاز1 و2 ناحيه صنعتي شهرستان درميان1187
67 نقشه برداري چشمه آب شوقان1193
68 نظارت عاليه وكارگاهي تسطيحاراضي.احداث سيل بندوكانال بتني بلوچستان1200
69 نقشه برداري راههاي روستايي خراسان جنوبي
70 مطالعات نيمه تفصيلي دقيق خاكشناسي شبكه جنوب شرق درگز1202
71 نقشه برداري روستاي زول قاين1199
72 نقشه برداري اصلاحي خط انتقال وشبكه آبرساني كلاته ملا درميان1173
73 مطالعات مرحله دوم مجتمع هاي دامداري قائن مرك بيرجند مود سربيشه 1181-1191-1192
74 نقشه برداري گراتي اسفراين
75 نظارت كارگاهي پروژه آبرساني كرغند فيض آباد1195
76 نظارت كارگاهي پروژه درميان آواز1194
77 نظارت كاركاهي پروژه زيني ركات 1197
78 نظارت كارگاهي پروژه همند چاه شور1196
79 نظارت كارگاهي پروژه بقال سردوان 1204
80 نظارت كارگاهي پروژه فخررود1213
81 نطارت عاليه وكارگاهي مجتمع آبرساني اسلام آباد چناران1201
82 مطالعات كمي وكيفي منابع آب در11 دشت خراسان شمالي
83 نقشه برداري مجتمع تيغدر بخش شوسف شهرستان نهبندان
84 مطالعات مرحله اول بهره برداري بهينه از آب چشمه گريوان بجنورد1210
85 نظارت كارگاهي مجتمع آبرساني زول وگزنو1208
86 مطالعات مرحله اول بند خاكي اسپكه ايرانشهر
87 مطالعات مرحله دوم قسمتي از راههاي روستايي خراسان رضوي1215
88 تهيه نقشه 1:500 روستاهاي خراسان جنوبي
89 نظارت كارگاهي مجتمع آبرساني كرغند 2 قطعه 1218
90 مطالعات تعيين حريم وبستررودخانه هاي قلجق وگليان وخسرويه شيروان
91 نقشه برداري ده روستاي استان مازندران
92 نقشه برداري مسير چاه حاجي آبار قاين
93 ارائه پيشنهاد جلوگيري از لغزش روستاي بويك وسطي بيرجند
94 نقشه برداري lمسير ماهاني نهبندان
95 خدمات نقشه برداري اصلاحي خطوط انتقال مجتمعآبرساني استانست سربيشه
96 نقشه برداري مسير چاه اسفدن شهرقاين
97 نقشه برداري مجتمع آبرساني آواز
98 نقشه برداري مجتمع ابرساني خوسف
99 نظارت مجتمع آبرساني شاخن
100 نقشه برداري رودخانه هاي قلجق وگليان
101 انجام مطالعات آبخيزداري حوزههاي اسفجير.محمودي وباغلق خراسان شمالي
102 تهيه اسناد مناقصه ونقشههاي اجرايي ناحيه صنعتي درميان
103 تهيه طرح مرتعداري درشهرستانهاي قاين.سربيشه ودرميان
104 مديريت مناطق بياباني طبس مسينا
105 مطالعات مجتمع دامپرمري ينگه قلعه بجنورد
106 نقشه برداري مجتمع آبرساني زيدان
107 مطالعات رفتارسنجي ابزاردقيق سدهاي يعقوبي.سنگرد.دهن قلعه وسراب
108 نقشه برداري شركت هاي تعاوني شهزستانهاي بيرجند قاين وسرايان
109 lمطالعات اجرايي آبخيزداري حوزههاي يكه توت وجهر آباد
110 مطالعات نواحي صنعتي مود
111 مطالعات تجهيزو نوسازي اراضي سد شهيد پارسا
112 نقشه برداري اراضي سدشهيد پارسا
113 نقشه برداري قدمگاه
114 افزايش بهنگام سازي اطلس مازندران
115 تهيه طرحاي هادي 6 روستا ي استان مازندران ( چالوس و نوشهر )
116 نقشه برداري مسير خط انتقال نيمبلوك قاين
117 تهيه طرح هادي 3 روستاي شهرستان بابل
118 نظارت کانال خرمده
119 نقشه برداري مجتمع ابرساني نوده
120 مطالعات بازنگري طرح مرتع داري چاه زرد
121 مطالعات نواحي صنعتي شوسف
122 مطالعاتنواحي صنعتي سه قلعه
123 مطالعات نواحي صنعتي ايسک
124 نقشه برداري گلخانه جهادکشاورزي
125 نقشه برداري فولاد تربت حيدريه
126 نقشه برداري اصلاحي بقال
127 مطالعات تامين اب شرب لائين
128 نظارت ابرساني التاتو فريمان
129 مطالعات مرحله دوم داورزن
130 مطالعه وطراحي سايت اسکان بهار ميدان
131 مطالعه وطراحي سايت اسکان گينگ جاي اسماعيلک(چرلي )
132 نقشه برداري دشت اسفراين
133 مطالعات امکان سنجي وبدنه سازي وطراحي مسيل درون شهري شيروان
134 مطالعات فاز 1و2نواحي صنعتي خليل اباد کاشمر
135 مطالعات ابخيزداري سد رزه 1
136 مطالعات مرحله اول ودوم تصفيه خانه فاضلاب پدافند هوايي سمنان
137 نقشه برداري مجتمع زيدر(خيراباد-حسن اباد)
138 نظارت ابرساني خراسان جنوبي (86)
139 تهيه متره براوردمنبع 150مترمکعبي هوايي نصراباد
140 مطالعات مرحله دوم ملک اباد
141 تهيه طرحهاي هادي روستايي درسهرستانهاي قائمشهر و نور
142 نقشه برداري اصلاحي گراتي اسفراين
143 مطالعات طرح جامع مديريت منابع آب حوزه مطالعاتي نيشابور
144 مطالعات طرح جامع مديريت منابع آب حوزه مطالعاتي سبزوار
145 مطالعات مرحله دوم سد خاكي اسپكه بلوچستان
146 نقشه برداري وطراحي مجتمع گلخانه اي درميان
147 اصلاح نقشه هاي پلان وپروفيل مجتمع آبرساني سمك -دهك
148 نقشه برداري مجتمع آبرساني چرمه
149 مطالعات مجتمع گلخانه اي محمديه بيرجند
150 انجام مطالعات وطراحي داخلي مجتمع تجاري تابان
151 مطالعات مرحله دوم بهره برداري بهينه از آب چشمه گريوان
152 مطالعات مراحل اول ودوم ايمن سازي وطراحي كمر بندي اسفراين
153 مطالعات مراحل اول و دوم شبكه جمع آوري آبهاي سطحي داخل شهر آشخانه
154 25درصد بهنگام سازي مطالعات اطلس حوزه آبريز اترك
155 مطالعات تجميع ساختمان اداري جهادکشاورزي خراسان رضوي
156 مطالعات بازنگري مبلمان ساختمان اداري جهادکشاورزي
157 مديريت طرح مطالعات مرحله اول ودوم طرح تفصيلي منطقه ويژه سرخس
158 نقشه برداري مجتمع ابرساني چاههاي وليعصر
159 نظارت فاز 3نصر وامامت سبزوار
160 نقشه برداري گلخانه فردوس وسرايان
161 نقشه برداري مطالعات ناحيه صنعتي سبزوار
162 طراحي ومطالعات مراحل اول ودوم پروژه ACO-5 ميدان شهدا
163 مطالعات يازده دشت خراسان شمالي (2)
164 نظارت اصلاح شبكه شهرهاي نهبندان وشوسف 1000متر مكعبي
165 مطالعات ابخيزداري حوزه هاي دوقلعه فريمان وشورلق
166 مطالعات راههاي روستايي تربت جام -سرخس-نيشابوروچناران
167 نقشه برداري مجتمع ابرساني شهيد بهشتي (حسين ابادبيرجند)
168 مطالعات فاز يك و دو ناحيه صنعتي قوچان
169 نظارت راههاي روستايي تربت -گنابادوسبزوار
170 مطالعات فاز2مجتمع دامداري درميان
171 مطالعات مرحله اول بند تغذيه اي تجرود بردسكن
172 مطالعات وطراحي پروژه ساختمان بلوارجانباز
173 مطالعات حريم وبستر بازه رودخانه جاغرق
174 نقشه برداري رودخانه جاغرق
175 مديريت بر مطالعات ابخيزداري 22پروژه استان خراسان رضوي
176 نظارت عاليه بر عمليات اجرايي مجتمع تجاري تابان
177 نقشه برداري ناحيه صنعتي كاشمروخليل آباد
178 تهيه طرح آماده سازي مناطق مسكوني منطقه 3 شهرجديد بينالود
179 وضعيت نويسي پروژه باجگيران (2)
180 نظارت عاليه وكارگاهي بند انحرافي سلطان ميدان نيشابور
181 مطالعات مجتمع دامپروري قارلق بجنورد
182 مطالعات فاز 2مجتمع شترداري نهبندان ودامداري خور
183 نقشه برداري چشمه گريوان
184 نقشه برداري ميل مرزي 73نهبندان
185 مطالعات مقدماتي وامكان سنجي محورسرايان -سه قلعه-بيرجند
186 نقشه برداري وطراحي مجتمع هاي دامپروي درگز-قوچان وفريمان
187 مطالعات مرحله اول ودوم فاز(2)مجتمع گاوشيري ومطالعات تكميلي فاز(1)مجتمع بره پروري عباس اباد
188 نظارت شهركهاونواحي صنعتي استان خراسان شمالي
189 نظارت كارگاهي وعاليه وتهيه مشخصات 160رشته قنات شهرستانهاي فريمان -تربت جام-تايباد-سرخس-مشهد-كلات-درگ
190 نظارت كارگاهي وعاليه وتهيه مشخصات 281رشته قنات شهرستانهاي بردسكن-تربت حيدريه-خليل اباد-مه ولات كاشمر
191 مطالعات فازIوIIبندانحرافي وكانال انتقال اب دشتك مانه سملقان
192 ارائه خدمات مشاوره براي ايجادوتكميل مجتمع هاي گلخانه اي فردوس وسرايان
193 مطالعات شناسايي تاسيسات زير بنايي شهري ادامه خط3قطارشهري مشهد
194 طرح ايجاد و راه اندازي شرکت تعاوني ايثارگران خراسان جنوبي دشت خوشاب و سيب چاه شهرستان بيرجند
195 طرح ايجادوراه اندازي شركت هاي سهامي زراعي مهدي اباد قاين وايسك سرايان
196 اماربرداري سراسري ازمنابع ابهاي سطحي وزير زميني تربت جام
197 نقشه برداري ماهاني(1)
198 نقشه برداري چاه غياث
199 نقشه برداري جوشند
200 مطالعات مرحله اول و دوم طرح واصلاح وتوسعه شبكه توزيع آب شهر كندر
201 انجام کارهاي متفرقه نقشه برداري آبفار جنوبي
202 وضعيت نو يسي پروژه باجگيران 1
203 نقشه برداري شهر خوسف
204 نظارت ابرساني مجتمع دامداري مرك
205 مطالعات ساختمان تجاري - اقامتي صندوق بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي (يادمان)
206 نقشه برداري روستاهاي منصوراباد-محمد ابادعليا-گاويج-ابگرم-سيد اباد-زيدان-زير براندود شهرستان درميان
207 نقشه برداري زمينهاي زراعتي اقاي حسن زاده
208 بازنگري مطالعات شهركهاي صنعتي استانه اشرفيه گيلان
209 نقشه برداري روستاهاي قائمشهر وسوادكوه
210 نقشه برداري اب وفاضلاب شهر قاين
211 تهيه طرح رو گذر ميدان هفده شهريور امل
212 نقشه برداري كرغند فاز2
213 احياومرمت وتهيه شناسنامه قنوات -استخر وكانال هاي ابياري نهبندان وسربيشه
214 انجام خدمات متره براوردپروژه قطعه 4راه ا صلي مشهد-سرخس
215 مطالعات تفضيلي-اجرايي حوزه هاي ايور كاشمر-چناران-كاسف كاشمر
216 مطالعات كنسرسيوم كوثر
217 نظارت مجتمع ابرساني طاهراباد-ابراهيم اباد
218 نظارت مجتمع ابرساني عربخانه نهبندان
219 مطالعات فاز 1و2شهرك صنعتي قاين 2
220 نظارت برمجتمع هاي ابرساني در سطح استان خراسان جنوبي (فخرود -پسوچ-عربخانه وتيغدر)
221 نظارت برپروژه اجرايي استانست -بهدان از توابع سربشه بيرجند
222 نظارت برپروژه اجرايي پسوچ ازتوابع شهرستان بيرجند
223 نظارت برپروژه اجرايي بقال از توابع شهرستان قاين
224 نظارت برپروژه اجرايي كرغنداز توابع شهرستان قاين
225 نظارت برپروژه اجرايي قدمگاه -حسين اباداز توابع شهرستان نهبندان
226 نظارت بر پروژه اجرايي فخرود از توابع شهرستان درميان
227 نظارت شيرابادمانه وسملقان
228 نظارت عربخانه
229 نقشه برداري دشتك
230 نظارت مجتمع ابرساني خنج وكلاته سري
231 نقشه برداري احجام درقالب نظارت ابفار خراسان جنوبي (فخرود -پسوچ وعربخانه)
232 نظارت براماده سازي مرحله دوم توسعه شهر جديد گلبهار(طرح مهر)
233 ادامه مطالعات راههاي روستايي تربت جام -سرخس وچناران(87)
234 نقشه برداري بلوكي روستاي ماخونيك
235 نظارت ابرساني اوندر كاشمر(2)
236 نظارت مجتمع ابرساني گلستان
237 نظارت شامكان (2)
238 مطالعات طرح جامع وتفصيلي جغتاي
239 تهيه طرح جامع وتفصيلي ملك اباد
240 نقشه برداري اراضي خرمده
241 مطالعات مرحله اول ودوم مجتمع مسكوني كوثر
242 مطالعات تجميع ساختمان اداري جهادتعاون
243 مطالعات فاز1و2خطانتقال وتوزيع اب باغان -شيروان
244 نقشه برداري رودخانه هاي اوغاز قلجق
245 مطالعات حريم بستر رودخانه هاي اوغاز وسرشاخه هاي قلجق
246 نقشه برداري فاز 1و2شهرك صنعتي قوچان
247 نظارت بقال -افين وشهيدرجايي قاين
248 مطالعات طرح اصلاح شيوه هاي ابياري شهرستان نهبندان
249 مطالعات طرح اصلاح شيوه هاي ابياري شهرستان درميان سربيشه
250 نقشه برداري اب وفاضلاب شهري خراسان جنوبي
251 نقشه برداري مسير خط انتقال وشبكه جمع اوري فاضلاب شهر فردوس اسلاميه
252 مطالعات مرحله سوم شركتهاي سهامي زراعي خراسان جنوبي
253 متمم انجام مطالعات مقدماتي وامكان سنجي محور سه قلعه سزايان بيرجند
254 طراحي شبكه گلخانه هاي درميان .سرايان وفردوس ****
255 نقشه برداري شهرك صنعتي قاين 2
256 نقشه برداري اصلاح شيوه هاي ابياري نهبندان
257 نقشه برداري اصلاح شيوه هاي ابياري درميان سربيشه
258 نظارت براجراي پروژه ابرساني كرغند -گريمنج قاين
259 نقشه برداري روستاهاي بنياد مسكن خراسان جنوبي 88(طبس هريوند درميان نهبندان )
260 مطالعات مراحل اول ودوم كنترل وانحراف سيلاب شهركهاي صنعتي شيروان اشخانه اسفراين
261 نقشه برداري گرمه جاجرم
262 نظارت برنواحي صنعتي وشهرك صنعتي قم
263 تهيه پروفيل طولي كانالهاي ابياري عموميدرسطح استان خراسان جنوبي
264 مطالعات مرحله اول شهر سازي توسعه شهرك صنعتي سبزوار
265 نظارت كارگاهي طرح ابرساني ناويافاز3ازتوابع شهرستان جاجرم
266 مطالعات مرحله دوم وسوماجرايي عمليات اب وخاك تعاوني توليد بلقيس اسفراين
267 نظارت مرحله سوم اجرايي عمليات اب وخاك تعاوني توليد بلقيس اسفراين
268 مطالعات مرحله دوم بند انحرافي وكانال انتقال اب اريه نيشابور
269 نظارت كارگاهي وعاليه كانال انتقال اب بند انحرافي خرمده وشيراباد
270 مطالعات تكميلي معماري برج اداري تجاري سلمان
271 نظارت برحسن اجراي عمليات سازه اي حوزه ابخيز سد تجن ساري
272 نقشه برداري مهدي اباد ايسك وشركت تعاوني ايثارگران
273 تهيه طرح هادي روستاهاي تنكابن
274 نقشه برداري شبكه توزيع مهرانكوشك(متفرقه)
275 مطالعات ارزيابي طرح ابخيزداري حوزه عمارت قوچان
276 نقشه برداري روستاي اق باد شهرستان گنبد 
تماس با ما | صفحه اصلی | گالری تصاویر | درباره ما | بخش مدیریت
 
کلیه حقوق متعلق به شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق می باشد
Copyright 2010 © Sazab e Shargh. All rights reserved.